• สารชีวภัณฑ์  คือ ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ผลิต, พัฒนามาจากสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ แต่ไม่นับรวมสารที่สกัดหรือแยกได้จากสิ่งมีชีวิตที่เป็นสารเคมีเชิงเดี่ยวเช่น ไพรีทรอยด์ นิโคติน อะบาเม็กติน ชีวภัณฑ์ (Microbial Pesticide)  คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตใช้ในการควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ ตัวห้ำ ตัวเบียน และเชื้อจุลินทรีย์  

  24 ก.ย. 2561

  ผู้ชม 10708 ครั้ง

 • ชื้อราเมธาไรเซียม  หรือเชื้อราเขียว เป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กพบในดินทั่วไป เป็นเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงศัตรูพืช เจริญเติบได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 27-30 องศาเซลเซียส และสร้างสปอร์ได้ใน 5-7 วัน เส้นใยเริ่มต้นมีสีขาว สร้างสปอร์รูปร่างรี สีเขียวขี้ม้า เชื้อราเมธาไรเซียมสามารถทําลายแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด ทําลายได้ทั้งตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย เช่น ด้วงแรดมะพร้าว ด้วงหมัดผัก หนอนศัตรูพืช หนอนเจาะลําต้น หนอกกอ ปลวก หนอนทราย บั่ว ไร และเพลี้ยต่างๆ เช่นเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย เป็นต้น

  13 พ.ย. 2561

  ผู้ชม 22848 ครั้ง

 • เชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Bacillus subtilis spp. เป็นเชื้อที่นิยมใช้กันทั่วโลกเพราะมีความปลอดภัยสูง ซึ่งพบได้ทั่วในธรรมชาติ มีรูปร่างเป็นท่อน (rod shape) ย้อมติดสีแกรมบวก (gram positive bacteria) สามารถสร้างเอน โดสปอร์ (endospores) ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญได้ดี จึงนิยมนำมาใช้ในการเกษตร

  28 มี.ค. 2567

  ผู้ชม 6686 ครั้ง

 • เชื้อราไตรโคเดอร์มา จัดเป็นเชื้อราชั้นสูง ที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืชซากสัตว์และอินทรีย์วัตถุเป็นแหล่งอาหาร ทำหน้าที่เชื้อราศัตรู (ปฏิปักษ์) ต่อเชื้อสาเหตุโรคพืช เส้นใยมีสีขาว สปอร์มีสีเขียว ช่วยปกป้องรากพืชจากเชื้อโรค ช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ชักนำให้ต้นพืชมีความต้านทาน และเชื้อราไตรโคเดอร์มายังสามารถผลิตสารปฏิชีวนะหรือสารพิษ ตลอดจนน้ำย่อยหรือเอนไซม์ สำหรับช่วยละลายผนังเส้นใยของเชื้อโรคพืชได้

  08 พ.ย. 2561

  ผู้ชม 1665 ครั้ง

 • พริก เป็นพืชในวงศ์ Solanaceae สกุล Capsicum ชื่อภาษาอังกฤษว่า Chilli peppers, chili ถือเป็นพืชผัก/พืชสมุนไพรที่มีความสำคัญที่ใช้ทั้งบริโภค และการแปรรูปต่างๆ  พริกถือว่าเป็นพืชส่งออกอีกชนิดที่น่าสนใจ จากข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2561 พบการส่งออกพริกแห้งมีมูลค่า 535,191,367.00 บาท แต่ปัญหาการผลิตพริกให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ยังไม่ประสบความสำเร็จ สาเหตุหลักเกิดจากโรคพืชและแมลงหลายชนิด    

  12 ก.พ. 2562

  ผู้ชม 2675 ครั้ง

 • เพลี้ยไฟพริก  (Scirothrips dorsalis Hoods) ซึ่งเป็นแมลงศัตรูที่มีความสำคัญมากชนิดหนึ่ง มักพบการระบาด ตั้งแต่หลังย้ายปลูก 1 เดือน ส่วนใหญ่เข้าทำลายบริเวณยอด และใบอ่อน ทำให้ยอดหรือใบอ่อนหงิก เมื่อใบพริกแก่จะเห็นเป็นรอยกร้านสีน้ำตาล ส่งผลให้การสังเคราะห์แสงลดลง พริกจะชะงักการเจริญเติบโต ให้ผลผลิตน้อยลง และมีช่วงอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้น

  12 ก.พ. 2562

  ผู้ชม 4254 ครั้ง

 • เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า ดินมีผลอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของพืช วันนี้แอดมินมาแนะนำการเตรียมดินให้เหมาะกับพืชของเราค่ะ

  15 เม.ย. 2564

  ผู้ชม 405 ครั้ง

 • น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเติบโตของพืชนั้น เพื่อให้ใช้น้ำได้มีประสิทธิภาพต่อต้นพืชที่สุดนั้นน้ำควรมีค่า pH ที่เหมาะสม

  28 เม.ย. 2564

  ผู้ชม 376 ครั้ง

 • แดดแรง อากาศร้อน แล้วต้นไม้จะได้เติบโตได้ดีหรอ⁉️ แอดมินมีตัวช่วยลดผลกระทบจากแสงแดดในพืชมาแนะนำค่ะ

  16 เม.ย. 2564

  ผู้ชม 576 ครั้ง

Engine by shopup.com